• Email :
 • info@eartone.com

เครื่องช่วยฟัง

เบิกได้ทุกสิทธิ์

Image

สิทธิ์ประกันสังคม

เมื่อแพทย์หู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาลตรวจและวินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและมีความจำเป็นที่ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ตามเกณฑ์ของประกันสังคมจะสามารถเบิกค่าช่วยฟังแบบแขวนหลังหูได้ข้างละ 12,000 บาท หรือแบบใส่ในช่องหูได้ข้างละ 12,500 บาท ตามขั้นตอนระเบียบของประกันสังคม

เกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟัง

 1. ผู้สูญเสียการได้ยิน สูญเสียการได้ยิน 2 หู และมีการได้ยินที่ยังคงหลงเหลืออยู่ (Residual Hearing) ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าหลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด และมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
  - ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด หรือมีข้อห้ามในการผ่าตัดหรือปฏิเสธการผ่าตัด
  - สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอย่างเฉียบพลันหลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 วัน
  - การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมายและการดำรงชีวิตประจำวัน หรือทำให้คุณภาพชีวิตลดลง
  - การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูดหรือมีความพิการซ้อน
 2. ระดับการสูญเสียการได้ยิน มีการสูญเสียการได้ยินทั้งสองข้าง โดยข้างที่ดีกว่าจะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 500, 1000 และ 2,000 เฮิรตซ์ (Hertz : Hz) เท่ากับหรือมากกว่า 40 เดซิเบล (dB) ทั้งนี้ต้องตรวจวัดโดยใช้วิธีการตรวจการได้ยินตามมาตรฐานวิชาชีพ

ข้าราชการมีขั้นตอนอย่างไร

สิทธิ์ข้าราชการเบิกค่าเครื่องช่วยฟังได้ข้างละ 13,500 ต่อข้าง สองข้างได้ 27,000 บาท ขั้นตอนคือต้องรับการตรวจวินิจฉัยจากรพ.ของรัฐ เช่น รพ.จุฬา รพ.ศิริราช รพ.รามา รพ.ประจำจังหวัด ฯลฯ เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง สามารถซื้อได้โดยตรงจากรพ.ที่มีเครื่องจำหน่าย

พนักงานรัฐวิสาหกิจใช้สิทธิ์เบิกเครื่องช่วยฟังได้หรือไม่
สิทธิ์และขั้นตอนการเบิกจ่ายขึ้นกับระเบียบของแต่ละหน่วยงาน เช่น การรถไฟ ขสมก การท่าเรือ โรงงานยาสูบ การไฟฟ้า การท่าอากาศยานยนต์ ฯลฯ

สิทธิ์บัตรทอง

กรุณาติดต่อสอบถามที่รพ.ที่ท่านมีสิทธิ์บัตรทองรักษาพยาบาลหรือจากสปสช.

ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

Image
Image
Image
Image
eartone-logo-bottom.png


Eartone ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

ทดสอบการได้ยิน

hearing test icon 01

คุณหูตึงหรือไม่ เชิญทดสอบได้ฟรี โดยดาวน์โหลด Eartone App ใน iPhone หรือ Android (Samsung)

Search